Page 10 - Bord Bia | Whitefish 2018
P. 10

BALLYCOTTON SEAFOOD
      (VWDEOLVKHG LQ   E\ 5LFKDUG DQG 0DU\ :DOVK %DOO\FRWWRQ 6HDIRRG /WG LV D IDPLO\ RZQHG VHDIRRG
      EXVLQHVV :H KDYH GHYHORSHG RXU EXVLQHVV EDVHG RQ SURYLGLQJ WKH IUHVKHVW SURGXFH DQG TXDOLW\
      DUWLVDQ VHDIRRG XVLQJ WKH EHVW RI ORFDOO\ FDXJKW ÀVK DQG QDWXUDO LQJUHGLHQWV 7RGD\ ZH KDYH RXU
      RZQ ERDWV LQ DGGLWLRQ WR KDYLQJ D QXPEHU RI ERDWV WKDW ODQG WKHLU FDWFK H[FOXVLYHO\ WR %DOO\FRWWRQ
      Seafood.


      :H QRZ HPSOR\ RYHU  SHRSOH LQ RXU VWDWH RI WKH DUW SURFHVVLQJ SODQW DQG UHWDLO RXWOHWV :H DUH
      RQH RI WKH ODUJHVW ZKLWHÀVK ÀOOHWLQJ RSHUDWLRQV LQ ,UHODQG 7R HQVXUH ZH PDLQWDLQ RXU VWDQGDUGV ZH
      KDYH FRQWLQXDOO\ LQYHVWHG LQ RXU EXVLQHVV WKURXJK WKH \HDUV :H KDYH D IXOO\ OLFHQVHG ÀVK SODQW RQ
      WKH VKRUHV RI %DOO\FRWWRQ %D\ :H KDYH WKH IRRG VDIHW\ PDQDJHPHQW V\VWHPV QHFHVVDU\ WR HQVXUH
      WKDW WKH ÀVK ODQGHG DQG GHOLYHUHG WR XV LV KDQGOHG DQG SURFHVVHG WR WKH KLJKHVW VWDQGDUGV WKHUHE\
      HQVXULQJ WKDW LW LV LQ WKH EHVW DQG IUHVKHVW FRQGLWLRQ ZKHQ LW UHDFKHV RXU VKRSV DQG FXVWRPHUV :H
      KDYH RXU RZQ VPRNHKRXVH SURGXFLQJ VPRNHG VDOPRQ DQG VPRNHG ZKLWHÀVK WR WUDGLWLRQDO IDPLO\
      recipes.

      :H VXSSO\ WKH ,ULVK PDUNHW WKURXJK RXU WKUHH ÀVK VKRSV ORFDWHG LQ WKH 2OG (QJOLVK 0DUNHW &RUN
      0LGOHWRQ DQG *DUU\YRH DQG WKURXJK PDQ\ IRRG VHUYLFH RXWOHWV DURXQG ,UHODQG $OVR ZH FXUUHQWO\
      H[SRUW RXU ZKLWHÀVK DQG VPRNHG VDOPRQ SURGXFWV WR %HOJLXP )UDQFH 6SDLQ 3RUWXJDO DQG WKH 8.


      &RQWDFW           Keith Birdthistle
      %XVLQHVV 3KRQH

      (PDLO            keith@ballycottonseafood.ie
      :HEVLWH           www.ballycottonseafood.ie
      $GGUHVV           %DOO\KLPLNLQ *DUU\YRH &R &RUN
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15